Tuesday, May 04, 2010

Binary Units.

unit abbrev. bytes (decimal) bytes (binary)
bit b ⅛ or 0.125 2-3
semi-nibble s ¼ or 0.25 2-2
nibble n ½ or 0.5 2-1
byte B 1 20
kilobyte kB 103 10
megabyte MB 106 220
gigabyte GB 109 230
terabyte TB 1012 240
petabyte PB 1015 250
exabyte EB 1018 260
zettabyte ZB 1021 270
yottabyte YB 1024 280
brontobyte BB 1027 290
geopbyte GeB 1030 2100
saganbyte SB 1033 2110
pijabyte PiB 1036 2120
alphabyte AB 1039 2130
kryatbyte KB 1042 2140

No comments: